Scope 8

Wanneer een scope 8 inspectie?

  • U wilt als eigenaar/gebruiker van een elektrische installatie invulling geven aan de Wettelijke zorgplicht om een veilige (werk)plek te bieden aan uw werknemers en bezoekers;
  • U wilt als eigenaar/gebruiker de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een installatie tot een minimum beperken;
  • U wilt als eigenaar/gebruiker van een elektrische installatie weten of uw installatie geschikt is om veilig te functioneren in de huidige werkomstandigheden.


Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd tijdens een scope 8 inspectie?
Kort samengevat bevat een scope 8 inspectie de volgende werkzaamheden:

  • Groepenkasten worden door middel van metingen en testen gecontroleerd op een correcte werking;
  • Bekabeling, bedradingen en transportsystemen worden door middel van metingen gecontroleerd op een juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende (las)verbindingen;
  • Er wordt beoordeeld of de totale installatie in de huidige omstandigheden voldoet aan de benodigde bescherming tegen omgevingsinvloeden en of deze voldoende afgeschermd is om aanraking te voorkomen;
  • Door middel van metingen wordt gecontroleerd of de installatie op een correcte wijze afschakelt wanneer er een kortsluiting of aanraking plaats vindt;
  • Waar nodig wordt beoordeeld of de installatie nog steeds voldoet aan de normen die ten tijde van aanleg geldig waren en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale veiligheidsniveau van de installatie;
  • Opstellen van een inspectierapport inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde punten op te lossen.


Inspectienorm
Een scope 8 inspectie is hoofdzakelijk gebaseerd op de NEN 3140. Maar wat is dan het verschil tussen een scope 8 inspectie en een inspectie op basis van de NEN 3140?

Het antwoord is dat een scope 8 inspectie alleen uitgevoerd mag worden door een Scios scope 8 gecertificeerde inspecteur. De werkzaamheden van deze inspecteur worden jaarlijks gecontroleerd door een Certificerende Instelling. Door Scios zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden vooraf vastgesteld. Hierdoor is kwaliteit van een inspectie gewaarborgd en bestaat er een mogelijkheid om geschillen tussen de inspecterende partij en een opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan een onpartijdige instelling.

Een NEN 3140 inspectie mag door iedereen worden uitgevoerd. Vooraf worden er geen kwaliteitseisen gesteld aan de inspecteur. Ook worden er geen minimale eisen gesteld aan de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Hierdoor is het mogelijk dat essentiële onderdelen van een installatie niet, onvoldoende of onjuist worden beoordeeld.

Voor de volledigheid vermelden wij op deze pagina de tekst zoals deze te lezen is op de website van Scios:

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die is opgesteld door belanghebbende belangenvertegenwoordigende organisaties en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Waarom inspecties?
Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico’s. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens scope 8 en 9 kan de werkgever aan deze vereiste tegemoet komen.

De SCIOS inspectie volgens scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices.

Van CvT naar SCIOS
De meeste bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren zijn hiervoor gecertificeerd: zij werken volgens de Criteria van Toezicht of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT regeling is per 1 januari 2018 vervallen. Na 2015 worden geen nieuwe certificaten meer uitgegeven. De inspectiebedrijven en hun brancheorganisaties hebben ervoor gekozen de inspectie bij de SCIOS Certificatieregeling onder te brengen als opvolger voor de CvT-regeling. De SCIOS certificatieregeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificatie-instelling gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Dat is een groot verschil met de oude regeling die alleen een kantoorcontrole kent. Bij de nieuwe certificatieregeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. Verder legt de nieuwe certificatieregeling beter vast over welke kennis en vaardigheden een inspecteur moet beschikken. Waar de CvT-regeling verwees naar bepaalde cursussen, zijn in de nieuwe regeling kennis- en bekwaamheidseisen opgenomen. Deze zijn opgesteld voor inspectie  en opleidingsexperts en worden beheerd door de SCIOS Examencommissie scope 8 en 9. Deze kennis  en bekwaamheidseisen zijn eveneens gebaseerd op de NEN 3140.

Maak een afspraak... Graag spreek ik de wensen met u door Vul snel onderstaand formulier in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken
Heeft u een vraag?